หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน MAKRO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Siam Makro Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.siammakro.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Commerce
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท MAKRO อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 43,665 47,910 52,859 55,277 55,827
หนี้สิน (Debt) 30,878 (70.7%) 33,703 (70.3%) 37,117 (70.2%) 37,730 (68.3%) 37,811 (67.7%)
ทุน (Equity) 12,787 (29.3%) 14,207 (29.7%) 15,742 (29.8%) 17,547 (31.7%) 18,016 (32.3%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 74,310 155,217 88,664 99,102 114,956
ต้นทุนขาย (Cost) (67,286) (137,937) (80,148) (89,402) (102,760)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 7,024 17,280 8,515 9,699 12,195
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (4,547) (10,930) (5,641) (6,314) (7,419)
กำไรจากการดำเนินงาน 2,477 6,350 2,875 3,385 4,777
รายได้อื่น ๆ 33 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-2,374) (972) (-2,537) (1,763) (2,037)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 4,884 5,378 5,412 1,622 2,740
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 1,816 6,701 4,851 5,597 5,166
จากการลงทุน (NICF) -665 -6,371 -1,481 -3,319 -2,831
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -790 -2,665 -1,084 -1,282 -2,567
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 361 -2,335 2,286 996 -232
เงินสดสิ้นงวด 1,925 4,522 5,294 6,288 6,056
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 2.41 2.37 2.36 2.15 2.1
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 9.45% 11.13% 9.6% 9.79% 10.61%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 3% 4% 3% 3% 4%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 7% 3% 6% 2% 2%
ROA (Return on Asset) 11% 11% 10% 3% 5%
ROE (Return on Equity) 38% 38% 34% 9% 15%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com