หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน LPN

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: L.p.n. Development Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.lpn.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท LPN อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2013 2014 2015 2016 2017
สินทรัพย์ (Asset) 17,420 19,783 19,625 18,557 19,628
หนี้สิน (Debt) 7,794 (44.7%) 9,375 (47.4%) 8,044 (41%) 6,147 (33.1%) 7,784 (39.7%)
ทุน (Equity) 9,626 (55.3%) 10,408 (52.6%) 11,581 (59%) 12,410 (66.9%) 11,844 (60.3%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2013 2014 2015 2016 2017
รายได้จากธุรกิจหลัก 14,347 8,513 16,627 12,335 13,325
ต้นทุนขาย (Cost) (9,657) (0) (11,476) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 4,690 8,513 5,151 12,335 13,325
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (1,670) (794) (1,834) (1,457) (1,447)
กำไรจากการดำเนินงาน 3,020 7,720 3,317 10,878 11,879
รายได้อื่น ๆ 70 64 80 97 148
รายจ่ายอื่น ๆ (761) (5,762) (984) (8,799) (11,712)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 2,329 2,021 2,413 2,176 315
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) -1,238 1,425 2,650 1,277 -689
จากการลงทุน (NICF) -12 1,078 -256 -76 320
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 1,274 -2,152 -2,684 -2,027 1,242
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 24 351 -290 -826 873
เงินสดสิ้นงวด 641 992 1,122 295 1,168
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.81 0.9 0.69 0.5 0.66
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 32.69% 100% 30.98% 100% 100%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 21% 91% 20% 88% 89%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 16% 24% 14% 18% 2%
ROA (Return on Asset) 13% 10% 12% 12% 2%
ROE (Return on Equity) 24% 19% 21% 18% 3%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com