หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน LPN

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: L.p.n. Development Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.lpn.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท LPN อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2010 2011 2012 2013 2015
สินทรัพย์ (Asset) 10,381 9,593 13,904 17,420 19,625
หนี้สิน (Debt) 4,300 (41.4%) 2,465 (25.7%) 5,539 (39.8%) 7,794 (44.7%) 8,044 (41%)
ทุน (Equity) 6,081 (58.6%) 7,128 (74.3%) 8,365 (60.2%) 9,626 (55.3%) 11,581 (59%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2010 2011 2012 2013 2015
รายได้จากธุรกิจหลัก 7,232 8,513 9,941 14,347 16,627
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (0) (0) (9,657) (11,476)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 7,232 8,513 9,941 4,690 5,151
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (596) (794) (1,137) (1,670) (1,834)
กำไรจากการดำเนินงาน 6,636 7,720 8,804 3,020 3,317
รายได้อื่น ๆ 70 64 80 97 148
รายจ่ายอื่น ๆ (5,501) (6,425) (7,246) (788) (1,052)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 1,206 1,359 1,637 2,329 2,413
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) -128 1,277 -689 -1,238 2,650
จากการลงทุน (NICF) 298 -76 320 -12 -256
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -40 -2,027 1,242 1,274 -2,684
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 130 -826 873 24 -290
เงินสดสิ้นงวด 641 992 1,122 295 1,168
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.71 0.35 0.66 0.81 0.69
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 100% 100% 100% 32.69% 30.98%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 92% 91% 89% 21% 20%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 17% 16% 16% 16% 14%
ROA (Return on Asset) 12% 14% 12% 13% 12%
ROE (Return on Equity) 20% 19% 20% 24% 21%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com