หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน LOXLEY

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Loxley Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.loxley.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Commerce
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท LOXLEY อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2013 2014 2015 2016 2017
สินทรัพย์ (Asset) 13,330 13,765 14,283 15,709 15,141
หนี้สิน (Debt) 7,941 (59.6%) 7,353 (53.4%) 7,690 (53.8%) 9,085 (57.8%) 8,328 (55%)
ทุน (Equity) 5,389 (40.4%) 6,412 (46.6%) 6,593 (46.2%) 6,624 (42.2%) 6,813 (45%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2013 2014 2015 2016 2017
รายได้จากธุรกิจหลัก 14,929 10,076 11,472 14,127 14,279
ต้นทุนขาย (Cost) (12,704) (8,493) (9,553) (12,087) (12,093)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 2,225 1,583 1,919 2,039 2,185
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (2,266) (1,559) (2,026) (1,946) (2,016)
กำไรจากการดำเนินงาน -41 24 -107 93 169
รายได้อื่น ๆ 126 530 357 485 469
รายจ่ายอื่น ๆ (-543) (202) (27) (407) (438)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 628 352 223 172 200
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 766 -63 -1,782 -734 -1,628
จากการลงทุน (NICF) 1,107 -149 415 119 154
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -1,673 297 343 735 1,056
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 200 85 -1,024 120 -418
เงินสดสิ้นงวด 509 594 857 976 558
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.47 1.15 1.17 1.37 1.22
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 14.9% 15.71% 16.73% 14.44% 15.31%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน -0% 0% -1% 1% 1%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 4% 3% 2% 1% 1%
ROA (Return on Asset) 5% 3% 2% 1% 1%
ROE (Return on Equity) 12% 5% 3% 3% 3%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com