หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน LHBANK

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Lh Financial Group Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.lhfg.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Banking
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท LHBANK อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2013 2014 2015 2016 2017
สินทรัพย์ (Asset) 149,099 164,970 199,667 212,147 215,042
หนี้สิน (Debt) 134,078 (89.9%) 148,683 (90.1%) 181,716 (91%) 191,831 (90.4%) 194,179 (90.3%)
ทุน (Equity) 15,021 (10.1%) 16,287 (9.9%) 17,951 (9%) 20,316 (9.6%) 20,863 (9.7%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2013 2014 2015 2016 2017
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 0 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (3,719) (0) (4,127) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) -3,719 0 -4,127 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (2,799) (0) (4,366) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน -6,518 0 -8,493 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-7,411) (-1,201) (-10,145) (-2,696) (-586)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 893 1,201 1,652 2,696 586
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 6,448 0 7,210 0 0
จากการลงทุน (NICF) -6,670 0 -11,272 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 329 0 3,800 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 107 0 -262 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 8.93 9.13 10.12 9.44 9.31
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 1% 1% 1% 1% 0%
ROE (Return on Equity) 6% 7% 9% 13% 3%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com