หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน LANNA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: The Lanna Resources Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.lannar.com
กลุ่มธุรกิจ: Energy
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท LANNA อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 8,961 8,779 8,530 8,694 9,609
หนี้สิน (Debt) 3,119 (34.8%) 2,798 (31.9%) 2,724 (31.9%) 2,815 (32.4%) 3,517 (36.6%)
ทุน (Equity) 5,842 (65.2%) 5,981 (68.1%) 5,806 (68.1%) 5,879 (67.6%) 6,092 (63.4%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 7,475 10,150 8,934 12,997 13,360
ต้นทุนขาย (Cost) (4,504) (7,403) (5,211) (7,846) (8,626)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 2,971 2,747 3,723 5,152 4,734
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (1,720) (2,030) (1,890) (2,577) (2,756)
กำไรจากการดำเนินงาน 1,251 717 1,833 2,575 1,978
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (821) (259) (1,562) (2,435) (1,499)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 430 458 271 140 479
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 2,295 1,695 1,493 1,741 1,927
จากการลงทุน (NICF) -1,327 -571 -1,168 -615 -803
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -560 -820 25 -792 -1,147
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 408 304 350 334 -23
เงินสดสิ้นงวด 815 536 840 1,164 1,153
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.53 0.47 0.47 0.48 0.58
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 39.75% 27.06% 41.68% 39.64% 35.43%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 17% 7% 21% 20% 15%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 6% 5% 3% 1% 4%
ROA (Return on Asset) 5% 5% 3% 2% 5%
ROE (Return on Equity) 7% 8% 5% 2% 8%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com