หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน KKP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Kiatnakin Bank Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://kiatnakin.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Banking
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท KKP อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 240,406 236,144 233,776 240,809 289,083
หนี้สิน (Debt) 204,211 (84.9%) 197,988 (83.8%) 193,259 (82.7%) 198,724 (82.5%) 247,483 (85.6%)
ทุน (Equity) 36,195 (15.1%) 38,156 (16.2%) 40,517 (17.3%) 42,085 (17.5%) 41,600 (14.4%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 0 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (5,328) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 -5,328 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (9,449) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 -14,777 0 0 0
รายได้อื่น ๆ -990 -687 -58 -27 -36
รายจ่ายอื่น ๆ (-3,626) (-18,890) (-5,604) (-1,550) (-3,099)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 2,636 3,426 5,546 1,523 3,063
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 6,539 -16,542 -5,335 -4,799 5,196
จากการลงทุน (NICF) -1,168 -57 -2,818 1,596 431
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -5,301 16,330 8,207 3,249 -3,688
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 70 -269 54 46 1,939
เงินสดสิ้นงวด 211 229 282 898 2,838
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 5.64 5.19 4.77 4.72 5.95
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 1% 1% 2% 1% 1%
ROE (Return on Equity) 7% 9% 14% 4% 7%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com