หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน KBS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Khonburi Sugar Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.kbs.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Food and Beverage
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท KBS อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 7,726 10,069 10,608 12,666 11,740
หนี้สิน (Debt) 3,621 (46.9%) 6,098 (60.6%) 7,060 (66.6%) 8,895 (70.2%) 8,142 (69.4%)
ทุน (Equity) 4,105 (53.1%) 3,971 (39.4%) 3,548 (33.4%) 3,771 (29.8%) 3,598 (30.6%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 6,604 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (6,035) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 569 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (646) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 -77 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-318) (-27) (355) (-215) (-456)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 318 -50 -355 215 456
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 -218 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -2,418 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 2,416 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 -220 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.88 1.54 1.99 2.36 2.26
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 8.62% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% -1% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% -1% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 4% -0% -3% 2% 4%
ROE (Return on Equity) 8% -1% -10% 6% 13%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com