หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน KBANK

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Kasikornbank Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.kasikornbank.com
กลุ่มธุรกิจ: Banking
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท KBANK อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 2,389,136 2,555,305 2,845,867 2,847,204 3,025,196
หนี้สิน (Debt) 2,108,450 (88.3%) 2,243,092 (87.8%) 2,491,955 (87.6%) 2,480,723 (87.1%) 2,624,009 (86.7%)
ทุน (Equity) 280,686 (11.7%) 312,213 (12.2%) 353,912 (12.4%) 366,481 (12.9%) 401,187 (13.3%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 0 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (29,341) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 -29,341 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (85,012) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 -114,353 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-46,153) (-158,308) (-40,174) (-10,171) (-21,682)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 46,153 43,955 40,174 10,171 21,682
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 1,360 -56,530 11,667 56,943 19,508
จากการลงทุน (NICF) -8,274 71,773 5,525 -29,700 -117,259
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 16,614 -17,023 -11,408 -6,489 30,667
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 9,700 -1,780 5,784 20,754 -67,084
เงินสดสิ้นงวด 27,751 26,674 32,457 53,211 -13,874
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 7.51 7.18 7.04 6.77 6.54
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 2% 2% 1% 0% 1%
ROE (Return on Equity) 16% 14% 11% 3% 5%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com