หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน JUBILE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Jubilee Enterprise Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.jubileediamond.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Consumer Products
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท JUBILE อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 1,113 1,034 1,044 1,135 1,291
หนี้สิน (Debt) 404 (36.3%) 330 (31.9%) 269 (25.8%) 326 (28.7%) 400 (31%)
ทุน (Equity) 709 (63.7%) 704 (68.1%) 775 (74.2%) 809 (71.3%) 891 (69%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 1,488 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (892) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 596 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (433) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 163 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-205) (32) (-157) (-32) (-95)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 205 131 157 32 95
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 119 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -15 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 -91 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 13 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.57 0.47 0.35 0.4 0.45
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 40.05% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 11% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 9% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 18% 13% 15% 3% 7%
ROE (Return on Equity) 29% 19% 20% 4% 11%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com