หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน IVL

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Indorama Ventures Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.indoramaventures.com
กลุ่มธุรกิจ: Petrochemicals and Chemicals
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท IVL อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2013 2014 2015 2016 2017
สินทรัพย์ (Asset) 189,042 195,488 221,641 258,380 258,923
หนี้สิน (Debt) 127,474 (67.4%) 119,933 (61.4%) 138,688 (62.6%) 166,565 (64.5%) 165,483 (63.9%)
ทุน (Equity) 61,568 (32.6%) 75,555 (38.6%) 82,953 (37.4%) 91,815 (35.5%) 93,440 (36.1%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2013 2014 2015 2016 2017
รายได้จากธุรกิจหลัก 229,120 80,886 234,698 186,096 215,187
ต้นทุนขาย (Cost) (211,779) (67,666) (208,177) (165,754) (193,480)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 17,341 13,220 26,521 20,342 21,708
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (12,772) (5,046) (19,180) (11,473) (15,397)
กำไรจากการดำเนินงาน 4,569 8,174 7,341 8,868 6,311
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (3,052) (6,689) (453) (-7,329) (1,885)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 1,517 1,485 6,888 16,197 4,426
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 10,379 9,223 24,806 8,689 6,606
จากการลงทุน (NICF) -6,716 -5,055 -21,300 -36,139 -36,363
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -3,928 -3,918 -5,607 37,958 16,548
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -265 250 -2,101 10,508 -13,209
เงินสดสิ้นงวด 1,179 1,397 1,481 12,018 -1,199
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 2.07 1.59 1.67 1.81 1.77
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 7.57% 16.34% 11.3% 10.93% 10.09%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 2% 10% 3% 5% 3%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 1% 2% 3% 9% 2%
ROA (Return on Asset) 1% 1% 3% 6% 2%
ROE (Return on Equity) 2% 2% 8% 18% 5%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com