หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน IVL

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Indorama Ventures Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.indoramaventures.com
กลุ่มธุรกิจ: Petrochemicals and Chemicals
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท IVL อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2010 2011 2012 2013 2015
สินทรัพย์ (Asset) 48,748 145,826 170,475 189,042 221,641
หนี้สิน (Debt) 45,600 (93.5%) 87,049 (59.7%) 110,590 (64.9%) 127,474 (67.4%) 138,688 (62.6%)
ทุน (Equity) 3,148 (6.5%) 58,777 (40.3%) 59,885 (35.1%) 61,568 (32.6%) 82,953 (37.4%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2010 2011 2012 2013 2015
รายได้จากธุรกิจหลัก 56,605 80,886 98,764 229,120 234,698
ต้นทุนขาย (Cost) (48,178) (67,666) (82,125) (211,779) (208,177)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 8,427 13,220 16,639 17,341 26,521
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (3,783) (5,046) (5,623) (12,772) (19,180)
กำไรจากการดำเนินงาน 4,643 8,174 11,015 4,569 7,341
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (1,987) (3,350) (455) (3,052) (453)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 2,656 4,824 10,560 1,517 6,888
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 12,969 8,689 15,454 10,379 24,806
จากการลงทุน (NICF) -5,912 -36,139 -36,363 -6,716 -21,300
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -3,918 37,958 13,274 -3,928 -5,607
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 3,139 10,508 -7,635 -265 -2,101
เงินสดสิ้นงวด 1,179 1,397 1,481 12,018 -1,199
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 14.49 1.48 1.85 2.07 1.67
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 14.89% 16.34% 16.85% 7.57% 11.3%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 8% 10% 11% 2% 3%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 5% 6% 11% 1% 3%
ROA (Return on Asset) 5% 3% 6% 1% 3%
ROE (Return on Equity) 84% 8% 18% 2% 8%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com