หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน INTUCH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Intouch Holdings Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.intouchcompany.com
กลุ่มธุรกิจ: Information and Communication Technology
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท INTUCH อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 54,699 57,827 54,606 56,844 51,884
หนี้สิน (Debt) 20,827 (38.1%) 22,486 (38.9%) 16,931 (31%) 21,634 (38.1%) 12,736 (24.5%)
ทุน (Equity) 33,872 (61.9%) 35,341 (61.1%) 37,675 (69%) 35,210 (61.9%) 39,148 (75.5%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 12,665 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (7,542) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 5,123 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (2,384) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 2,739 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-14,761) (-14,577) (-16,397) (-3,119) (-6,938)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 14,761 17,316 16,397 3,119 6,938
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 19,821 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -4,375 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 -15,226 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 220 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.61 0.64 0.45 0.61 0.33
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 40.45% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 22% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 137% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 27% 30% 30% 5% 13%
ROE (Return on Equity) 44% 49% 44% 9% 18%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com