หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน IFEC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.ifec.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Energy
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท IFEC อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2011 2013 2014 2015 2016
สินทรัพย์ (Asset) 1,075 1,881 6,257 15,252 14,616
หนี้สิน (Debt) 474 (44.1%) 340 (18.1%) 1,995 (31.9%) 9,822 (64.4%) 9,260 (63.4%)
ทุน (Equity) 601 (55.9%) 1,541 (81.9%) 4,262 (68.1%) 5,430 (35.6%) 5,356 (36.6%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2011 2013 2014 2015 2016
รายได้จากธุรกิจหลัก 584 589 587 522 752
ต้นทุนขาย (Cost) (306) (283) (313) (293) (298)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 278 306 274 229 454
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (207) (282) (176) (411) (229)
กำไรจากการดำเนินงาน 71 24 97 -182 226
รายได้อื่น ๆ -56 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-40) (-4) (25) (-506) (48)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 56 28 72 324 178
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 139 9 163 -143 108
จากการลงทุน (NICF) -42 -218 -99 -6,038 94
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 40 798 -96 4,923 -326
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 137 589 -32 -1,258 -124
เงินสดสิ้นงวด 47 69 36 174 51
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.79 0.22 0.47 1.81 1.73
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 47.56% 51.95% 46.65% 43.87% 60.41%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 12% 4% 17% -35% 30%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 11% 5% 12% 62% 24%
ROA (Return on Asset) 5% 1% 1% 2% 1%
ROE (Return on Equity) 9% 2% 2% 6% 3%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com