หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน HEMRAJ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Hemaraj Land And Development Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.hemaraj.com
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท HEMRAJ อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2009 2010 2011 2012 2013
สินทรัพย์ (Asset) 13,681 18,715 20,010 26,307 33,434
หนี้สิน (Debt) 5,222 (38.2%) 9,577 (51.2%) 10,881 (54.4%) 15,268 (58%) 18,778 (56.2%)
ทุน (Equity) 8,459 (61.8%) 9,138 (48.8%) 9,129 (45.6%) 11,039 (42%) 14,656 (43.8%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2009 2010 2011 2012 2013
รายได้จากธุรกิจหลัก 4,983 2,223 4,020 4,150 8,770
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (0) (0) (0) (4,582)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 4,983 2,223 4,020 4,150 4,188
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (570) (418) (569) (639) (984)
กำไรจากการดำเนินงาน 4,413 1,805 3,452 3,511 3,204
รายได้อื่น ๆ 29 7 -0 -50 673
รายจ่ายอื่น ๆ (2,977) (1,213) (2,236) (2,924) (-1,209)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 1,464 599 1,216 537 5,086
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 115 371 1,228 933 -319
จากการลงทุน (NICF) -416 -1,117 -846 -4,768 1,728
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 280 3,355 -181 1,811 1,677
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -21 2,609 201 -2,024 3,086
เงินสดสิ้นงวด 932 909 3,517 3,718 1,694
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.62 1.05 1.19 1.38 1.28
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 100% 100% 100% 100% 47.75%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 89% 81% 86% 85% 37%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 29% 27% 30% 13% 54%
ROA (Return on Asset) 11% 3% 6% 2% 15%
ROE (Return on Equity) 17% 7% 13% 5% 35%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com