หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน GLOW

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Glow Energy Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.glow.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Energy
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท GLOW อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 120,322 117,169 110,075 110,082 105,131
หนี้สิน (Debt) 67,751 (56.3%) 61,210 (52.2%) 53,304 (48.4%) 51,351 (46.6%) 50,617 (48.1%)
ทุน (Equity) 52,571 (43.7%) 55,959 (47.8%) 56,771 (51.6%) 58,731 (53.4%) 54,514 (51.9%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 63,431 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (49,371) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 14,060 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (776) (0) (0) (-0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 13,284 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 -0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-9,138) (3,609) (-8,953) (-1,898) (-4,410)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 9,138 9,675 8,953 1,898 4,410
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 6,088 18,383 8,598 5,400 8,849
จากการลงทุน (NICF) -13,338 -2,599 -24,435 -13,481 -1,323
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 8,887 -11,466 17,406 3,889 -556
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 1,637 4,318 1,569 -4,192 6,970
เงินสดสิ้นงวด 5,680 6,879 8,704 4,518 11,861
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.29 1.09 0.94 0.87 0.93
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 15.9% 22.17% 18.5% 16.41% 15.56%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 11% 21% 17% 15% 17%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 26372294% 15% 23635788% 4717872% 7709251%
ROA (Return on Asset) 8% 8% 8% 2% 4%
ROE (Return on Equity) 17% 17% 16% 3% 8%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com