หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน GLOBAL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Siam Global House Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.globalhouse.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Commerce
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท GLOBAL อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 21,173 23,037 27,953 23,997 31,032
หนี้สิน (Debt) 7,090 (33.5%) 8,119 (35.2%) 11,698 (41.8%) 11,167 (46.5%) 17,107 (55.1%)
ทุน (Equity) 14,083 (66.5%) 14,918 (64.8%) 16,255 (58.2%) 12,830 (53.5%) 13,925 (44.9%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 16,976 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (14,045) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 2,931 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (1,364) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 1,567 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-701) (686) (-1,494) (-484) (-1,140)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 701 881 1,494 484 1,140
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 1,545 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -1,850 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 320 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 15 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.5 0.54 0.72 0.87 1.23
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 17.27% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 9% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 5% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 3% 4% 5% 2% 4%
ROE (Return on Equity) 5% 6% 9% 4% 8%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com