หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน ESSO

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Esso (thailand) Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.esso.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Energy
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท ESSO อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 63,868 56,702 58,751 58,243 65,561
หนี้สิน (Debt) 51,527 (80.7%) 42,932 (75.7%) 37,998 (64.7%) 35,886 (61.6%) 37,571 (57.3%)
ทุน (Equity) 12,341 (19.3%) 13,770 (24.3%) 20,753 (35.3%) 22,357 (38.4%) 27,990 (42.7%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 222,234 169,891 179,305 205,710 245,127
ต้นทุนขาย (Cost) (226,393) (161,540) (172,434) (197,773) (239,631)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) -4,159 8,351 6,871 7,937 5,497
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (4,874) (6,029) (4,723) (4,677) (5,124)
กำไรจากการดำเนินงาน -9,033 2,322 2,148 3,260 373
รายได้อื่น ๆ 361 -216 439 430 435
รายจ่ายอื่น ๆ (1,673) (405) (-4,061) (2,195) (-3,010)
กำไรสุทธิ (Net Profit) -10,346 1,701 6,648 1,496 3,818
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 4,073 6,926 5,820 -6,147 9,399
จากการลงทุน (NICF) -849 -776 -4,457 -3,827 -734
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -3,827 -6,295 -1,208 9,367 -7,286
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -603 -145 155 -607 1,379
เงินสดสิ้นงวด 635 1,120 1,274 667 2,045
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 4.18 3.12 1.83 1.61 1.34
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) -1.87% 4.92% 3.83% 3.86% 2.24%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน -4% 1% 1% 2% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) -5% 1% 4% 1% 2%
ROA (Return on Asset) -16% 3% 11% 3% 6%
ROE (Return on Equity) -84% 12% 32% 7% 14%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com