หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน EASON

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Eason Paint Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.easonpaint.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Automotive
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท EASON อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 845 849 1,307 1,366 1,382
หนี้สิน (Debt) 186 (22%) 154 (18.1%) 257 (19.7%) 304 (22.3%) 178 (12.9%)
ทุน (Equity) 659 (78%) 695 (81.9%) 1,050 (80.3%) 1,062 (77.7%) 1,204 (87.1%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 707 465 707 715 639
ต้นทุนขาย (Cost) (474) (262) (516) (516) (403)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 233 203 191 199 237
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (166) (176) (151) (149) (155)
กำไรจากการดำเนินงาน 67 27 40 50 82
รายได้อื่น ๆ -3 7 16 17 52
รายจ่ายอื่น ๆ (-1) (-34) (-32) (49) (100)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 65 68 88 19 34
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 49 40 20 75 59
จากการลงทุน (NICF) -78 -8 -25 8 -73
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 41 -59 23 -29 -49
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 12 -27 18 54 -63
เงินสดสิ้นงวด 78 123 131 162 99
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.28 0.22 0.24 0.29 0.15
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 32.95% 43.66% 27.02% 27.82% 37%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 10% 6% 6% 7% 13%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 9% 14% 12% 3% 5%
ROA (Return on Asset) 8% 8% 7% 1% 2%
ROE (Return on Equity) 10% 10% 8% 2% 3%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com