หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน EA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Energy Absolute Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.energyabsolute.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Energy
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท EA อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 19,326 33,057 41,507 42,944 48,749
หนี้สิน (Debt) 13,429 (69.5%) 24,547 (74.3%) 30,117 (72.6%) 30,565 (71.2%) 31,479 (64.6%)
ทุน (Equity) 5,897 (30.5%) 8,510 (25.7%) 11,390 (27.4%) 12,379 (28.8%) 17,270 (35.4%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 6,586 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (5,461) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 1,125 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (389) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 736 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-1,608) (-1,952) (-3,251) (-979) (-2,931)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 1,608 2,688 3,251 979 2,931
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 3,456 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -11,307 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 9,495 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 1,644 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 2.28 2.88 2.64 2.47 1.82
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 17.08% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 11% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 41% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 8% 8% 8% 2% 6%
ROE (Return on Equity) 27% 32% 29% 8% 17%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com