หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน DTAC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Total Access Communication Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.dtac.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Information and Communication Technology
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท DTAC อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 106,426 110,965 115,368 113,433 110,535
หนี้สิน (Debt) 73,827 (69.4%) 83,742 (75.5%) 88,223 (76.5%) 86,062 (75.9%) 83,688 (75.7%)
ทุน (Equity) 32,599 (30.6%) 27,223 (24.5%) 27,145 (23.5%) 27,371 (24.1%) 26,847 (24.3%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 67,695 87,753 72,351 79,298 89,497
ต้นทุนขาย (Cost) (44,643) (62,522) (45,747) (50,919) (62,565)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 23,051 25,231 26,605 28,379 26,933
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (11,571) (16,408) (11,842) (11,717) (11,778)
กำไรจากการดำเนินงาน 11,480 8,823 14,763 16,663 15,154
รายได้อื่น ๆ 971 349 802 846 764
รายจ่ายอื่น ๆ (1,723) (3,284) (13,480) (17,280) (15,346)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 10,728 5,888 2,085 229 572
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 19,326 24,776 22,832 26,296 21,735
จากการลงทุน (NICF) -10,903 -23,572 -1,778 -5,215 -15,088
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -4,618 3,094 -14,619 -11,755 -23,966
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 3,805 4,298 6,435 9,326 -17,319
เงินสดสิ้นงวด 7,082 6,113 12,548 21,873 4,555
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 2.26 3.08 3.25 3.14 3.12
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 34.05% 28.75% 36.77% 35.79% 30.09%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 17% 10% 20% 21% 17%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 16% 7% 3% 0% 1%
ROA (Return on Asset) 10% 5% 2% 0% 1%
ROE (Return on Equity) 33% 22% 8% 1% 2%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com