หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน DELTA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Delta Electronics (thailand) Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.deltathailand.com
กลุ่มธุรกิจ: Electronic Components
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท DELTA อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2013 2014 2015 2016 2017
สินทรัพย์ (Asset) 36,864 38,244 43,602 46,319 46,441
หนี้สิน (Debt) 11,539 (31.3%) 10,646 (27.8%) 13,044 (29.9%) 14,428 (31.1%) 17,194 (37%)
ทุน (Equity) 25,325 (68.7%) 27,598 (72.2%) 30,558 (70.1%) 31,891 (68.9%) 29,247 (63%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2013 2014 2015 2016 2017
รายได้จากธุรกิจหลัก 33,296 27,264 46,938 38,434 40,973
ต้นทุนขาย (Cost) (24,835) (19,910) (34,127) (29,392) (29,984)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 8,461 7,353 12,811 9,041 10,989
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (5,467) (5,071) (4,605) (6,758) (7,093)
กำไรจากการดำเนินงาน 2,994 2,282 8,206 2,283 3,896
รายได้อื่น ๆ 61 33 11 734 460
รายจ่ายอื่น ๆ (-2,360) (-3,646) (1,503) (-2,499) (3,009)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 5,415 5,961 6,714 5,516 1,348
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 2,788 4,228 7,014 2,929 6,373
จากการลงทุน (NICF) -1,338 -460 -1,372 -567 -1,226
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -1,624 -2,392 -3,802 -2,245 -1,856
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -174 1,376 1,840 117 3,291
เงินสดสิ้นงวด 9,160 10,592 9,566 9,497 12,907
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.46 0.39 0.43 0.45 0.59
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 25.41% 26.97% 27.29% 23.52% 26.82%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 9% 8% 17% 6% 10%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 16% 22% 14% 14% 3%
ROA (Return on Asset) 15% 16% 15% 12% 3%
ROE (Return on Equity) 21% 22% 22% 17% 5%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com