หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน CPF

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.cpfworldwide.com
กลุ่มธุรกิจ: Food and Beverage
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท CPF อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 416,763 494,263 582,179 579,853 625,004
หนี้สิน (Debt) 252,797 (60.7%) 320,538 (64.9%) 388,472 (66.7%) 370,652 (63.9%) 395,441 (63.3%)
ทุน (Equity) 163,966 (39.3%) 173,725 (35.1%) 193,707 (33.3%) 209,201 (36.1%) 229,563 (36.7%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 158,671 421,355 192,542 206,099 357,175
ต้นทุนขาย (Cost) (135,738) (363,287) (156,351) (172,488) (315,838)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 22,934 58,068 36,191 33,612 41,337
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (17,033) (46,889) (20,632) (18,909) (33,031)
กำไรจากการดำเนินงาน 5,900 11,179 15,559 14,703 8,307
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-4,661) (-5,195) (857) (10,748) (-635)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 10,561 16,374 14,702 3,955 8,942
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 6,424 20,862 9,581 17,558 529
จากการลงทุน (NICF) -4,816 -51,868 -7,995 -14,049 -59,494
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -1,252 30,755 -4,399 13,022 46,449
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 356 -251 -2,813 16,531 -12,516
เงินสดสิ้นงวด 3,390 10,516 7,755 23,993 12,250
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.54 1.85 2.01 1.77 1.72
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 14.45% 13.78% 18.8% 16.31% 11.57%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 4% 3% 8% 7% 2%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 7% 4% 8% 2% 3%
ROA (Return on Asset) 3% 3% 3% 1% 1%
ROE (Return on Equity) 6% 9% 8% 2% 4%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com