หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน CPF

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.cpfworldwide.com
กลุ่มธุรกิจ: Food and Beverage
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท CPF อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2013 2014 2015 2016 2017
สินทรัพย์ (Asset) 365,003 416,763 494,263 582,179 579,853
หนี้สิน (Debt) 235,431 (64.5%) 252,797 (60.7%) 320,538 (64.9%) 388,472 (66.7%) 370,652 (63.9%)
ทุน (Equity) 129,572 (35.5%) 163,966 (39.3%) 173,725 (35.1%) 193,707 (33.3%) 209,201 (36.1%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2013 2014 2015 2016 2017
รายได้จากธุรกิจหลัก 389,251 167,300 421,355 206,099 357,175
ต้นทุนขาย (Cost) (350,394) (135,871) (363,287) (172,488) (315,838)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 38,857 31,429 58,068 33,612 41,337
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (36,963) (18,142) (46,889) (18,909) (33,031)
กำไรจากการดำเนินงาน 1,894 13,287 11,179 14,703 8,307
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-7,508) (2,726) (-5,195) (1) (4,352)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 9,402 10,561 16,374 14,702 3,955
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 9,452 22,340 20,862 17,558 529
จากการลงทุน (NICF) -24,222 -4,917 -51,868 -14,049 -59,494
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 17,792 -10,143 30,755 13,022 46,449
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 3,022 7,280 -251 16,531 -12,516
เงินสดสิ้นงวด 3,390 10,516 7,755 23,993 12,250
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.82 1.54 1.85 2.01 1.77
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 9.98% 18.79% 13.78% 16.31% 11.57%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 8% 3% 7% 2%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 2% 6% 4% 7% 1%
ROA (Return on Asset) 3% 3% 3% 3% 1%
ROE (Return on Equity) 7% 6% 9% 8% 2%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com