หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน CPALL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Cp All Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.cpall.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Commerce
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท CPALL อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 326,410 329,083 352,268 346,106 361,851
หนี้สิน (Debt) 291,352 (89.3%) 287,407 (87.3%) 292,664 (83.1%) 281,701 (81.4%) 271,802 (75.1%)
ทุน (Equity) 35,058 (10.7%) 41,676 (12.7%) 59,604 (16.9%) 64,405 (18.6%) 90,049 (24.9%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 129,454 391,817 141,084 155,360 188,702
ต้นทุนขาย (Cost) (94,354) (306,519) (98,837) (116,863) (140,091)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 35,101 85,298 42,247 38,497 48,611
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (31,076) (73,901) (33,089) (34,032) (43,736)
กำไรจากการดำเนินงาน 4,024 11,397 9,157 4,465 4,875
รายได้อื่น ๆ 530 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-5,599) (-2,421) (-7,519) (-299) (-5,321)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 10,153 13,818 16,676 4,764 10,196
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 9,435 31,419 12,340 12,590 23,032
จากการลงทุน (NICF) -5,873 -17,409 -3,873 -9,638 -8,502
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -3,833 -24,780 -5,402 -4,491 -5,615
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -271 -10,770 3,065 -1,539 8,915
เงินสดสิ้นงวด 11,897 12,682 15,716 14,202 23,085
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 8.31 6.9 4.91 4.37 3.02
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 27.11% 21.77% 29.94% 24.78% 25.76%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 3% 3% 6% 3% 3%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 8% 4% 12% 3% 5%
ROA (Return on Asset) 3% 4% 5% 1% 3%
ROE (Return on Equity) 29% 33% 28% 7% 11%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com