หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน CK

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Ch. Karnchang Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.ch-karnchang.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Construction Services
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท CK อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2013 2014 2015 2016 2017
สินทรัพย์ (Asset) 72,034 80,872 93,066 94,928 90,873
หนี้สิน (Debt) 55,194 (76.6%) 61,401 (75.9%) 72,210 (77.6%) 73,074 (77%) 68,875 (75.8%)
ทุน (Equity) 16,840 (23.4%) 19,471 (24.1%) 20,856 (22.4%) 21,854 (23%) 21,998 (24.2%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2013 2014 2015 2016 2017
รายได้จากธุรกิจหลัก 32,788 13,935 34,912 11,012 22,094
ต้นทุนขาย (Cost) (29,233) (11,860) (31,986) (10,368) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 3,555 2,075 2,926 644 22,094
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (1,505) (1,121) (1,759) (1,461) (20,028)
กำไรจากการดำเนินงาน 2,050 954 1,167 -817 2,066
รายได้อื่น ๆ -26 82 384 3,398 -1,153
รายจ่ายอื่น ๆ (-5,688) (-1,260) (-709) (579) (612)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 7,712 2,296 2,260 2,002 301
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) -8,409 251 -9,983 -4,393 -3,435
จากการลงทุน (NICF) 849 -2,953 -1,247 4,122 -2,199
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 7,444 3,667 10,614 2,759 5,602
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -116 965 -616 2,488 -32
เงินสดสิ้นงวด 2,557 3,519 1,524 4,019 3,973
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 3.28 3.15 3.46 3.34 3.13
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 10.84% 14.89% 8.38% 5.85% 100%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 6% 7% 3% -7% 9%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 24% 16% 6% 14% 1%
ROA (Return on Asset) 11% 3% 2% 2% 0%
ROE (Return on Equity) 46% 12% 11% 9% 1%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com