หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน BMCL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Bangkok Metro Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.bangkokmetro.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Transportation and Logistics
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท BMCL อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2009 2010 2011 2012 2013
สินทรัพย์ (Asset) 18,876 18,583 18,467 18,304 20,359
หนี้สิน (Debt) 14,658 (77.7%) 15,488 (83.3%) 16,530 (89.5%) 17,347 (94.8%) 11,603 (57%)
ทุน (Equity) 4,218 (22.3%) 3,095 (16.7%) 1,937 (10.5%) 957 (5.2%) 8,756 (43%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2009 2010 2011 2012 2013
รายได้จากธุรกิจหลัก 1,579 1,668 1,715 1,899 2,528
ต้นทุนขาย (Cost) (1,577) (1,621) (1,452) (1,409) (1,466)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 2 47 263 491 1,062
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (502) (512) (494) (552) (240)
กำไรจากการดำเนินงาน -500 -465 -231 -61 822
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (957) (869) (882) (1,093) (1,587)
กำไรสุทธิ (Net Profit) -1,457 -1,334 -1,114 -1,154 -765
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) -604 -449 -235 21 -3,397
จากการลงทุน (NICF) -20 -130 -15 -73 -36
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 600 552 326 29 5,544
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -24 -27 76 -23 2,111
เงินสดสิ้นงวด 79 55 29 105 83
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 3.48 5 8.53 18.13 1.33
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0.1% 2.81% 15.35% 25.84% 42.01%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน -32% -28% -13% -3% 33%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) -92% -80% -65% -61% -30%
ROA (Return on Asset) -8% -7% -6% -6% -4%
ROE (Return on Equity) -35% -43% -57% -121% -9%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com