หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน BH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Bumrungrad Hospital Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.bumrungrad.com
กลุ่มธุรกิจ: Health Care Services
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท BH อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2010 2011 2012 2013 2015
สินทรัพย์ (Asset) 9,152 13,473 15,862 17,252 21,298
หนี้สิน (Debt) 3,082 (33.7%) 6,739 (50%) 7,474 (47.1%) 7,655 (44.4%) 8,197 (38.5%)
ทุน (Equity) 6,070 (66.3%) 6,734 (50%) 8,388 (52.9%) 9,597 (55.6%) 13,101 (61.5%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2010 2011 2012 2013 2015
รายได้จากธุรกิจหลัก 8,882 9,338 10,069 14,346 17,600
ต้นทุนขาย (Cost) (5,324) (5,553) (5,944) (8,836) (10,396)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 3,557 3,785 4,125 5,510 7,204
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (1,855) (2,051) (2,256) (2,527) (3,109)
กำไรจากการดำเนินงาน 1,702 1,734 1,869 2,983 4,095
รายได้อื่น ๆ 43 47 -35 374 1,279
รายจ่ายอื่น ๆ (554) (535) (576) (836) (1,946)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 1,191 1,246 1,258 2,521 3,428
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 1,649 1,879 3,025 3,274 3,987
จากการลงทุน (NICF) -666 -3,945 2,931 -2,068 -1,785
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -742 2,700 -1,179 -1,383 -1,833
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 241 634 4,777 -177 369
เงินสดสิ้นงวด 385 387 627 1,261 6,037
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.51 1 0.89 0.8 0.63
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 40.05% 40.53% 40.97% 38.41% 40.93%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 19% 19% 19% 21% 23%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 13% 13% 13% 17% 18%
ROA (Return on Asset) 13% 9% 8% 15% 16%
ROE (Return on Equity) 20% 18% 15% 26% 26%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com