หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน BH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Bumrungrad Hospital Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.bumrungrad.com
กลุ่มธุรกิจ: Health Care Services
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท BH อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2013 2014 2015 2016 2017
สินทรัพย์ (Asset) 17,252 19,144 21,298 21,329 22,457
หนี้สิน (Debt) 7,655 (44.4%) 7,884 (41.2%) 8,197 (38.5%) 6,541 (30.7%) 6,695 (29.8%)
ทุน (Equity) 9,597 (55.6%) 11,260 (58.8%) 13,101 (61.5%) 14,788 (69.3%) 15,762 (70.2%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2013 2014 2015 2016 2017
รายได้จากธุรกิจหลัก 14,346 9,338 17,600 11,015 12,856
ต้นทุนขาย (Cost) (8,836) (5,553) (10,396) (6,599) (8,232)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 5,510 3,785 7,204 4,416 4,624
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (2,527) (2,051) (3,109) (2,507) (2,305)
กำไรจากการดำเนินงาน 2,983 1,734 4,095 1,910 2,319
รายได้อื่น ๆ 43 47 -35 374 1,279
รายจ่ายอื่น ๆ (505) (-949) (632) (-1,342) (2,593)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 2,521 2,730 3,428 3,626 1,005
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 3,274 1,707 3,987 1,879 3,025
จากการลงทุน (NICF) -2,068 -824 -1,785 -3,945 2,931
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -1,383 -881 -1,833 2,700 -1,179
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -177 2 369 634 4,777
เงินสดสิ้นงวด 385 387 627 1,261 6,037
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.8 0.7 0.63 0.44 0.42
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 38.41% 40.53% 40.93% 40.09% 35.97%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 21% 19% 23% 17% 18%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 18% 29% 20% 32% 7%
ROA (Return on Asset) 15% 14% 16% 17% 4%
ROE (Return on Equity) 26% 24% 26% 25% 6%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com