หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน BCP

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Bangchak Corporation Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.bangchak.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Energy
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท BCP อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2013 2014 2015 2016 2017
สินทรัพย์ (Asset) 72,389 76,965 81,942 101,782 102,891
หนี้สิน (Debt) 37,408 (51.7%) 42,999 (55.9%) 45,959 (56.1%) 57,874 (56.9%) 56,824 (55.2%)
ทุน (Equity) 34,981 (48.3%) 33,966 (44.1%) 35,983 (43.9%) 43,908 (43.1%) 46,067 (44.8%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2013 2014 2015 2016 2017
รายได้จากธุรกิจหลัก 186,514 108,681 151,140 158,610 165,246
ต้นทุนขาย (Cost) (177,472) (101,010) (139,686) (147,984) (158,083)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 9,042 7,672 11,454 10,626 7,163
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (4,290) (3,150) (5,175) (3,841) (4,100)
กำไรจากการดำเนินงาน 4,752 4,521 6,279 6,785 3,063
รายได้อื่น ๆ 3 6,742 1,823 246 2,894
รายจ่ายอื่น ๆ (24) (10,552) (4,005) (2,258) (3,874)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 4,731 711 4,097 4,773 2,083
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 5,451 3,983 12,033 1,120 11,633
จากการลงทุน (NICF) -5,507 -3,458 -11,343 -6,003 -5,285
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -1,422 -711 -893 -205 -2,364
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -1,478 -186 -203 -5,088 3,984
เงินสดสิ้นงวด 1,682 2,136 9,109 4,021 8,006
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.07 1.27 1.28 1.32 1.23
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 4.85% 7.06% 7.58% 6.7% 4.33%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 3% 4% 4% 4% 2%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 3% 1% 3% 3% 1%
ROA (Return on Asset) 7% 1% 5% 5% 2%
ROE (Return on Equity) 14% 2% 11% 11% 5%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com