หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน BBL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Bangkok Bank Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.bangkokbank.com
กลุ่มธุรกิจ: Banking
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท BBL อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 2,759,890 2,835,852 2,944,229 2,995,623 3,175,339
หนี้สิน (Debt) 2,436,246 (88.3%) 2,473,821 (87.2%) 2,564,984 (87.1%) 2,609,526 (87.1%) 2,775,165 (87.4%)
ทุน (Equity) 323,644 (11.7%) 362,031 (12.8%) 379,245 (12.9%) 386,097 (12.9%) 400,174 (12.6%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 0 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (46,304) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 -46,304 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (57,510) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 -103,814 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 4,276 -6,151 -366 -313 95,689
รายจ่ายอื่น ๆ (-32,056) (-144,365) (-32,180) (-8,617) (77,491)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 36,332 34,400 31,814 8,304 18,198
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) -35,028 146,211 -102,261 30,632 -32,797
จากการลงทุน (NICF) 46,572 -116,874 80,213 -15,112 -10,705
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -5,779 -26,862 26,928 -10,750 45,181
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 5,765 2,475 4,880 4,770 1,679
เงินสดสิ้นงวด 41,506 35,780 40,508 46,273 47,914
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 7.53 6.83 6.76 6.76 6.93
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 1% 1% 1% 0% 1%
ROE (Return on Equity) 11% 10% 8% 2% 5%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com