หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน BANPU

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Banpu Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.banpu.com
กลุ่มธุรกิจ: Energy
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท BANPU อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 227,434 236,485 249,849 251,458 275,996
หนี้สิน (Debt) 148,323 (65.2%) 161,956 (68.5%) 151,747 (60.7%) 152,132 (60.5%) 171,965 (62.3%)
ทุน (Equity) 79,111 (34.8%) 74,529 (31.5%) 98,102 (39.3%) 99,326 (39.5%) 104,031 (37.7%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 50,530 84,650 65,285 112,404 117,337
ต้นทุนขาย (Cost) (28,110) (65,331) (38,640) (62,960) (72,526)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 22,419 19,319 26,645 49,444 44,811
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (11,695) (13,558) (17,180) (26,847) (28,992)
กำไรจากการดำเนินงาน 10,724 5,761 9,465 22,597 15,819
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (8,045) (6,427) (7,788) (21,163) (13,111)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 2,679 -666 1,677 1,434 2,708
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 7,939 9,139 1,254 21,328 7,635
จากการลงทุน (NICF) -15,883 -10,922 -49,614 -1,418 -8,671
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 6,376 3,138 43,032 -7,733 -5,527
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -1,568 1,355 -5,328 12,177 -6,563
เงินสดสิ้นงวด 11,907 21,050 16,661 29,157 22,770
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.87 2.17 1.55 1.53 1.65
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 44.37% 22.82% 40.81% 43.99% 38.19%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 21% 7% 14% 20% 13%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 5% -1% 3% 1% 2%
ROA (Return on Asset) 1% -0% 1% 1% 1%
ROE (Return on Equity) 3% -1% 2% 1% 3%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com