หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน AYUD

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Sri Ayudhya Capital Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.ayud.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Insurance
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท AYUD อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 11,001 10,630 10,616 10,851 12,556
หนี้สิน (Debt) 4,224 (38.4%) 3,600 (33.9%) 3,574 (33.7%) 3,683 (33.9%) 3,619 (28.8%)
ทุน (Equity) 6,777 (61.6%) 7,030 (66.1%) 7,042 (66.3%) 7,168 (66.1%) 8,937 (71.2%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 0 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (388) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 -388 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (2,084) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 -2,472 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 1,216 1,250 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-645) (-1,899) (-615) (-110) (-310)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 1,861 677 615 110 310
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 388 -35 309 241 -1,071
จากการลงทุน (NICF) -968 356 -328 1,165 353
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -355 -625 -250 -300 -125
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -935 -304 -269 1,106 -843
เงินสดสิ้นงวด 292 574 305 1,486 643
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.62 0.51 0.51 0.51 0.4
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 17% 6% 6% 1% 2%
ROE (Return on Equity) 27% 10% 9% 2% 3%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com