หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน ARROW

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Arrow Syndicate Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.arrowpipe.com
กลุ่มธุรกิจ: Property and Construction
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท ARROW อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 777 1,013 1,194 1,291 1,293
หนี้สิน (Debt) 82 (10.6%) 102 (10.1%) 169 (14.2%) 218 (16.9%) 228 (17.6%)
ทุน (Equity) 695 (89.4%) 911 (89.9%) 1,025 (85.8%) 1,073 (83.1%) 1,065 (82.4%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 1,210 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (802) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 408 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (133) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 275 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-148) (30) (-262) (-46) (-65)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 148 245 262 46 65
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 218 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -26 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 -56 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 136 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.12 0.11 0.16 0.2 0.21
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 33.72% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 23% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 20% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 19% 24% 22% 4% 5%
ROE (Return on Equity) 21% 27% 26% 4% 6%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com