หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน ARIP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Arip Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.aripplc.com
กลุ่มธุรกิจ: Services
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท ARIP อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 246 239 229 227 230
หนี้สิน (Debt) 40 (16.3%) 42 (17.6%) 28 (12.2%) 26 (11.5%) 26 (11.3%)
ทุน (Equity) 206 (83.7%) 197 (82.4%) 201 (87.8%) 201 (88.5%) 204 (88.7%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 325 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (281) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 44 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (57) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 -13 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (13) (-3) (-1) (0) (0)
กำไรสุทธิ (Net Profit) -13 -10 1 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 -22 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 36 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 14 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 28 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.19 0.21 0.14 0.13 0.13
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 13.54% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% -4% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% -3% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) -5% -4% 0% 0% 0%
ROE (Return on Equity) -6% -5% 0% 0% 0%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com