หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน ANAN

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Ananda Development Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.ananda.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท ANAN อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 17,088 20,471 25,365 27,311 35,504
หนี้สิน (Debt) 10,175 (59.5%) 11,743 (57.4%) 14,611 (57.6%) 15,460 (56.6%) 21,641 (61%)
ทุน (Equity) 6,913 (40.5%) 8,728 (42.6%) 10,754 (42.4%) 11,851 (43.4%) 13,863 (39%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 10,740 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (6,582) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 4,158 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (2,166) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 1,992 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-1,301) (785) (-1,501) (-140) (-728)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 1,301 1,207 1,501 140 728
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 1,152 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -2,197 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 1,142 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 97 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.47 1.35 1.36 1.3 1.56
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 38.72% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 19% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 11% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 8% 6% 6% 1% 2%
ROE (Return on Equity) 19% 14% 14% 1% 5%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com