หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน AAV

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Asia Aviation Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.aavplc.com
กลุ่มธุรกิจ: Transportation and Logistics
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท AAV อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 49,501 52,827 56,599 58,567 62,374
หนี้สิน (Debt) 22,485 (45.4%) 24,743 (46.8%) 26,479 (46.8%) 27,412 (46.8%) 31,427 (50.4%)
ทุน (Equity) 27,016 (54.6%) 28,084 (53.2%) 30,120 (53.2%) 31,155 (53.2%) 30,947 (49.6%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 29,507 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (25,315) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 4,192 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (2,377) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 1,815 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-183) (-143) (-1,869) (-570) (-698)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 183 1,958 1,869 570 698
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 3,007 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 883 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 -2,529 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 1,361 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.83 0.88 0.88 0.88 1.02
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 14.21% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 6% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 7% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 0% 4% 3% 1% 1%
ROE (Return on Equity) 1% 7% 6% 2% 2%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com