หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน A

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Areeya Property Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.areeya.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท A อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 11,956 12,861 13,515 13,626 13,772
หนี้สิน (Debt) 9,082 (76%) 9,771 (76%) 10,201 (75.5%) 10,283 (75.5%) 10,401 (75.5%)
ทุน (Equity) 2,874 (24%) 3,090 (24%) 3,314 (24.5%) 3,343 (24.5%) 3,371 (24.5%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 804 5,401 3,357 1,547 1,835
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (4,018) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 804 1,383 3,357 1,547 1,835
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (234) (972) (578) (478) (530)
กำไรจากการดำเนินงาน 569 411 2,779 1,069 1,305
รายได้อื่น ๆ 53 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (582) (194) (2,516) (1,040) (1,236)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 41 217 263 29 69
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) -17 -2 52 -60 -472
จากการลงทุน (NICF) -73 -4 -10 -138 -249
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 114 91 -96 173 858
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 24 85 -54 -25 137
เงินสดสิ้นงวด 52 166 112 87 225
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 3.16 3.16 3.08 3.08 3.09
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 100% 25.61% 100% 100% 100%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 71% 8% 83% 69% 71%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 5% 4% 8% 2% 4%
ROA (Return on Asset) 0% 2% 2% 0% 1%
ROE (Return on Equity) 1% 7% 8% 1% 2%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com